Field Day, Zashchitnoye, Kursk oblast, 8th July, 2021